Vážení přátelé,

v loňském roce se nám podařilo úspěšně přeregistrovat náš klub tak, abychom mohli nadále oficiálně existovat a to jako zapsaný spolek v souladu  s novým občanským zákoníkem.

Jsme si vědomi toho, a četné dotazy jsou toho důkazem, že některé menší spolky mohou mít s tímto velký problém, který může vést až k ohrožení samotné existence klubu. Samozřejmě  (naštěstí) nikdo nemůže nikomu bránit, aby se scházel a povídal si někde u piva o kaktusech i bez toho, že by existoval jako klub. Pokud však chceme, aby se náš společný koníček i nadále rozvíjel, je třeba se prezentovat na veřejnosti. A to je možné v podstatě jen tehdy, pokud naše kluby budou mít legální status právnické osoby s pravomocemi jednat s dotčenými institucemi ( např pořádání výstavy).

Jsme přesvědčeni o tom, že co jsme zvládli my, dokážete i vy ostatní. A co jsme již my jednou zpracovali, není nutné, aby jste vy znovu zpracovávali od základu. Abychom vám cestu k zapsání spolku co možná nejvíce usnadnili a doufejme třeba i přispěli k vašemu rozhodnutí do toho jít, rozhodli jsme se zveřejnit základní postup a potřebné dokumenty, které nám umožnili úspěšnou přeregistraci.

Následující návod je určen především klubům, které již formálně existují a mají registrační číslo ( IČO) a nemohou se tedy stát jednoduše pobočným spolkem tak, jak bylo zamýšleno a navrhováno SČSPKS.  Samozřejmě může se stát, že místní soud bude mít k předloženým dokumentům nějaké připomínky a něco bude chtít třeba jinak formulovat nebo doplnit, ale pokud učiníte první krok na základě přiložených dokumentů, budete už jen malý krůček od cíle.  

https://www.buygenericmds.com/imiquimod-cream/

Postup při přeregistraci klubu na zapsaný spolek

   http://modafinil-buy.com
  1. Vypracovat stanovy v souladu s novým obč. zákoníkem – vzor zde -  --> Nutno definovat, zda bude pouze hlavní činnost (sem patří i jednorázové akce typu bál nebo výstava) nebo i vedlejší (soustavná výdělečná činnost např pronájem objektu, klubová prodejna a pod) - na tu je nutno zažádat o živnostenský list, o DIČ a dělat daňové přiznání - po schválení výroční schůzí úředně ověřené + podepsané 2 statutáry
  2. Svolat výroční nebo mimořádnou členskou schůzi
  3. Zajistit originál prezenční listiny – vzor zde - neověřený podpis pověřené osoby (předseda mandátové komise
  4. Zvolit statutární orgán (dle vašich stanov buď kolektivní = výbor min 3 osoby nebo jednotlivec = předseda) a revizní komisi
  5. apteka-india.com
  6. Usnesení z výroční nebo mimořádné členské schůze – vzor zde – neověřený podpis členů revizní komise
  7. Osvědčení z výroční nebo mimořádné členské schůze 1 – vzor zde – neověřený podpis pověřené osoby (předsedy mandátové komise) – které potvrdí usnášení schopnost dle stanov a volbu statutárních orgánů
  8. Osvědčení z výroční nebo mimořádné členské schůze 2 – vzor zde – neověřený podpis revizní komise – která potvrdí volbu statutárů s pravomocí zastupovat klub na venek
  9. Výpis seznamu členů ke dni – seznam členů – vzor zde - neověřený podpis statutárů s oprávněním zastupovat klub navenek dle stanov (v našem případě vždy ve dvojici předseda a místopředseda nebo 2x místopředseda)
  10. Souhlas s adresou klubu v místě bydliště – vzor zde – úředně ověřený podpis
  11. Čestné prohlášení dle §1205 odst 2 obč. zák č.89/2012 Sb – vzor zde- neověřený podpis všichni statutáři + revizní komise
  12. Prohlášení osob navrhovaných k zápisu, že souhlasí se zápisem do obchodního rejstříku - vzor zde – neověřený podpis statutární zástupci + revizní komise
  13. Podání ke Krajskému souduvyplnit elektronický formulář na adrese https://or.justice.cz/ias/iform/index.html, vytisknout a podepsat ověřeně 2 statutáři nebo 1 pověřený valnou hromadou (musí být uvedeno v zápise z mimořádné schůze)
  14. Průvodní dopis – vzor zde – úředně ověřený podpis dvěma statutáry
   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.