Postup při přeregistraci klubu na zapsaný spolek

Vážení přátelé,

v loňském roce se nám podařilo úspěšně přeregistrovat náš klub tak, abychom mohli nadále oficiálně existovat a to jako zapsaný spolek v souladu  s novým občanským zákoníkem.

Jsme si vědomi toho, a četné dotazy jsou toho důkazem, že některé menší spolky mohou mít s tímto velký problém, který může vést až k ohrožení samotné existence klubu. Samozřejmě  (naštěstí) nikdo nemůže nikomu bránit, aby se scházel a povídal si někde u piva o kaktusech i bez toho, že by existoval jako klub. Pokud však chceme, aby se náš společný koníček i nadále rozvíjel, je třeba se prezentovat na veřejnosti. A to je možné v podstatě jen tehdy, pokud naše kluby budou mít legální status právnické osoby s pravomocemi jednat s dotčenými institucemi ( např pořádání výstavy).

Jsme přesvědčeni o tom, že co jsme zvládli my, dokážete i vy ostatní. A co jsme již my jednou zpracovali, není nutné, aby jste vy znovu zpracovávali od základu. Abychom vám cestu k zapsání spolku co možná nejvíce usnadnili a doufejme třeba i přispěli k vašemu rozhodnutí do toho jít, rozhodli jsme se zveřejnit základní postup a potřebné dokumenty, které nám umožnili úspěšnou přeregistraci.

Následující návod je určen především klubům, které již formálně existují a mají registrační číslo ( IČO) a nemohou se tedy stát jednoduše pobočným spolkem tak, jak bylo zamýšleno a navrhováno SČSPKS.  Samozřejmě může se stát, že místní soud bude mít k předloženým dokumentům nějaké připomínky a něco bude chtít třeba jinak formulovat nebo doplnit, ale pokud učiníte první krok na základě přiložených dokumentů, budete už jen malý krůček od cíle.  

Postup při přeregistraci klubu na zapsaný spolek

  1. Vypracovat stanovy v souladu s novým obč. zákoníkem – vzor zde -  --> Nutno definovat, zda bude pouze hlavní činnost (sem patří i jednorázové akce typu bál nebo výstava) nebo i vedlejší (soustavná výdělečná činnost např pronájem objektu, klubová prodejna a pod) - na tu je nutno zažádat o živnostenský list, o DIČ a dělat daňové přiznání - po schválení výroční schůzí úředně ověřené + podepsané 2 statutáry
  2. Svolat výroční nebo mimořádnou členskou schůzi
  3. Zajistit originál prezenční listiny – vzor zde - neověřený podpis pověřené osoby (předseda mandátové komise
  4. Zvolit statutární orgán (dle vašich stanov buď kolektivní = výbor min 3 osoby nebo jednotlivec = předseda) a revizní komisi
  5. Usnesení z výroční nebo mimořádné členské schůze – vzor zde – neověřený podpis členů revizní komise
  6. Osvědčení z výroční nebo mimořádné členské schůze 1 – vzor zde – neověřený podpis pověřené osoby (předsedy mandátové komise) – které potvrdí usnášení schopnost dle stanov a volbu statutárních orgánů
  7. Osvědčení z výroční nebo mimořádné členské schůze 2 – vzor zde – neověřený podpis revizní komise – která potvrdí volbu statutárů s pravomocí zastupovat klub na venek
  8. Výpis seznamu členů ke dni – seznam členů – vzor zde - neověřený podpis statutárů s oprávněním zastupovat klub navenek dle stanov (v našem případě vždy ve dvojici předseda a místopředseda nebo 2x místopředseda)
  9. Souhlas s adresou klubu v místě bydliště – vzor zde – úředně ověřený podpis
  10. Čestné prohlášení dle §1205 odst 2 obč. zák č.89/2012 Sb – vzor zde- neověřený podpis všichni statutáři + revizní komise
  11. Prohlášení osob navrhovaných k zápisu, že souhlasí se zápisem do obchodního rejstříku - vzor zde – neověřený podpis statutární zástupci + revizní komise
  12. Podání ke Krajskému souduvyplnit elektronický formulář na adrese https://or.justice.cz/ias/iform/index.html, vytisknout a podepsat ověřeně 2 statutáři nebo 1 pověřený valnou hromadou (musí být uvedeno v zápise z mimořádné schůze)
  13. Průvodní dopis – vzor zde – úředně ověřený podpis dvěma statutáry